غلامرضا محمدپور باقری
درباره شرکت

id : 747
نام : غلامرضا محمدپور باقری
پروانه بهره برداری : 18746
تلفن کارخانه : 4532451342
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خلخال- جاده اسالم - شهرك صنعتی قطعه 111و111
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی خلخال

ساخت سایر محصولات چوبی طبقه بندی نشده در جای دیگر

غلامرضا محمدپور باقری

10 : دستگاه

صندلی

غلامرضا محمدپور باقری

7000 : تن