گلپونه اردبیل
درباره شرکت

id : 499
نام : گلپونه اردبیل
پروانه بهره برداری : 39768
تلفن کارخانه : 451661588
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان سیزدهم - قطعات 123-124
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی1-خ سیزدهم

نوشیدنی مالت

گلپونه اردبیل

500 : تن

نوشابه گاز دار سیاه

گلپونه اردبیل

5000 : تن

نوشابه گازدار طعم دار رنگی

گلپونه اردبیل

500 : تن

نوشابه گازدار طعم دار بدون رنگ

گلپونه اردبیل

1200 : تن