گل یاس آذر با مسئولیت محدود
درباره شرکت

id : 498
نام : گل یاس آذر با مسئولیت محدود
پروانه بهره برداری : 18784
تلفن کارخانه : 1451-6627256
تلفن دفتر مرکزی : 1451-6627256
آدرس کارخانه : اردبیل شهرك صنعتی شماره 1 خیابان یازدهم قطعه پانزدهم
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل شهرك صنعتی شماره 1 خیابان یازدهم قطعه پانزدهم

نان صنعتی - نان اروپائی

گل یاس آذر با مسئولیت محدود

200 : عدد

نان ساندویچی

گل یاس آذر با مسئولیت محدود

50 : عدد