صنعتی كشاورزان باغ ودشت
درباره شرکت

id : 38418
نام : صنعتی كشاورزان باغ ودشت
پروانه بهره برداری : 1138
تلفن کارخانه : 9151113647
تلفن دفتر مرکزی : 2411531
آدرس کارخانه : مشهد ك 25 ج قوچان شهرك فناوری برتر صنعت 9 كوشش 5 پ 358 -B
آدرس دفتر مرکزی : مشهد ك 25 ج قوچان شهرك فناوری برتر صنعت 9 كوشش 5 پ 358 -B

سمپاش موتوری

صنعتی كشاورزان باغ ودشت

42 : دستگاه

قطعات سمپاش

صنعتی كشاورزان باغ ودشت

40 : دستگاه