صنایع كیان ترانسفوی خراسان
درباره شرکت

id : 38378
نام : صنایع كیان ترانسفوی خراسان
پروانه بهره برداری : 121/1736793
تلفن کارخانه : 5137277171
تلفن دفتر مرکزی : 5112411641
آدرس کارخانه : بلوار صنعت -انتهای صنعت 6 - قطعه 55 و 56و63و62
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر22جاده اسیایی شهرك صنعتی فناوری برتر انتهی بلوارصنعت صنعت6

ترانسفورماتور توزیع روغنی

صنایع كیان ترانسفوی خراسان

12000 : تن

پست برق كامپكت با عایق هوا (20 كیلوولت)

صنایع كیان ترانسفوی خراسان

2000 : تن

تنظیم كننده كمیت های جریان برق

صنایع كیان ترانسفوی خراسان

2000 : تن