جواد احمدی
درباره شرکت

id : 37427
نام : جواد احمدی
پروانه بهره برداری : 121/1733147
تلفن کارخانه : 6633112
تلفن دفتر مرکزی : 6633112
آدرس کارخانه : مشهد جاده سیمان جاده پرمیت مقابل مقصود آباد
آدرس دفتر مرکزی : مشهد جاده سیمان حاشیه علی آباد

جك مكانیكی خودرویی

جواد احمدی

1500 : تن

جك مكانیكی غیر خودرویی

جواد احمدی

250 : تن

تخت خواب یك نفره

جواد احمدی

250 : تن

تخت خواب دو نفره

جواد احمدی

50 : تن

كیسه نایلون

جواد احمدی

300 : تن