شهروز گلدوستآریتان اسكنر
درباره شرکت

id : 373
نام : شهروز گلدوستآریتان اسكنر
پروانه بهره برداری : 42918
تلفن کارخانه : 1451-7727723-5
تلفن دفتر مرکزی : 1451-7727723
آدرس کارخانه : اردبیل-خیابان حافظ-بالاتر از اداره اوقاف
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل-خیابان حافظ-بالاتر از اداره اوقاف

چاپ فیلم

شهروز گلدوستآریتان اسكنر

30000 : عدد