پردیس كاغذ پارسیان
درباره شرکت

id : 37119
نام : پردیس كاغذ پارسیان
پروانه بهره برداری : 131/1/26532
تلفن کارخانه : 5142253742
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : انتهای شهرك صنعتی بینالود حاشیه جاده قدیم نیشابور مشهد
آدرس دفتر مرکزی : صندوق پستی 818

كاغذ و مقوای تست لاینر قهوه ای

پردیس كاغذ پارسیان

100 : تن

فلوتینگ از كاغذ باطله

پردیس كاغذ پارسیان

100 : تن

كاغذ و مقوای لاینر یك رو سفید

پردیس كاغذ پارسیان

100 : تن

كاغذ و مقوای كرافت لاینر قهوه ای

پردیس كاغذ پارسیان

1500 : تن