پارسیان ایمن كیمیا
درباره شرکت

id : 36973
نام : پارسیان ایمن كیمیا
پروانه بهره برداری : 16861
تلفن کارخانه : 5135411915
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار اندیشه 5 قطعه 421
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی توس بلواراندیشه اندیشه 5 پ 421

ظروف آزمایشگاهی پلاستیكی

پارسیان ایمن كیمیا

1150 : تن

لگن زیر بیمار

پارسیان ایمن كیمیا

200 : تن

جعبه سرسوزن

پارسیان ایمن كیمیا

300 : تن

ظروف نمونه گیری ادرار

پارسیان ایمن كیمیا

500 : تن