پارت مشهد
درباره شرکت

id : 36945
نام : پارت مشهد
پروانه بهره برداری : 131/1/31773
تلفن کارخانه : 1
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : مشهد-ك 9ج مشهدبه قوچان
آدرس دفتر مرکزی : مشهد-ك 9ج مشهدبه قوچان

غلطكهای نورد

پارت مشهد

1375 : تن

تراشكاری

پارت مشهد

5000 : تن