افروغ
درباره شرکت

id : 36567
نام : افروغ
پروانه بهره برداری : 121-6792
تلفن کارخانه : 2454352-6
تلفن دفتر مرکزی : 2454352
آدرس کارخانه : مشهد - ج كلات شهرك صنعتی مشهد قطعه 211
آدرس دفتر مرکزی : مشهد - صندوق پستی 91375-1384

لامپهای رشته ای

افروغ

3200 : تن

لامپهای فلورسنت

افروغ

360000 : تن

پایه لامپهای رشته ای

افروغ

144000 : عدد

لامپ LED

افروغ

144000 : عدد

پایه لامپهای فلورسنت

افروغ

72000 : عدد

تیوب تخلیه هوای لامپها

افروغ

144000 : عدد