داود كریمی دیمان
درباره شرکت

id : 287
نام : داود كریمی دیمان
پروانه بهره برداری : 43439
تلفن کارخانه : 4533626939
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 7 جاده تبریز - قریه قاسم قشلاقی - پلاك 191 فرعی از 74 اصلی بخش 3 - واحد استیجاری -
آدرس دفتر مرکزی : بزرگراه شهدا مابین خاتم النبی و مبارزان پلاك 86

شكل دهی ورق

داود كریمی دیمان

5000 : تن