تعاونی جهان پرلیت شرق
درباره شرکت

id : 36311
نام : تعاونی جهان پرلیت شرق
پروانه بهره برداری : 11172
تلفن کارخانه : 5157258912
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : قطعات 118 و 119 و 113 و 114
آدرس دفتر مرکزی : خیابان غفاری 1/18 قنات 7 پلاك 11

پرلیت دانه بندی شده

تعاونی جهان پرلیت شرق

84000 : تن

پرلیت منبسط شده

تعاونی جهان پرلیت شرق

200 : تن