تولیدی جهان اراالكترونیك بیهقعباس خیرآبادی
درباره شرکت

id : 35741
نام : تولیدی جهان اراالكترونیك بیهقعباس خیرآبادی
پروانه بهره برداری : 15615
تلفن کارخانه : 2231716
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : سبزوار -مابین میدان آل احمد و میدان شهدای هویزه
آدرس دفتر مرکزی : سبزوار-روبروی مدرسه داورزنی فروشگاه جهان الكترونیك

دستگاه امپلی فایر دستگاه تقویت صدا

تولیدی جهان اراالكترونیك بیهقعباس خیرآبادی

170 : تن

وسایل كنترل ولتاژ

تولیدی جهان اراالكترونیك بیهقعباس خیرآبادی

170 : تن