تكمیل منسوج آرمان گستر
درباره شرکت

id : 211
نام : تكمیل منسوج آرمان گستر
پروانه بهره برداری : 4816
تلفن کارخانه : 4533383138
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : پشت ساختمان ادرای شهرك صنعتی قطعه یك (استیجاری)
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی شماره 2

شامپوها به جز شامپو طبی

تكمیل منسوج آرمان گستر

3000 : عدد

صابون صنعتی

تكمیل منسوج آرمان گستر

2000 : عدد

مایع دست شویی

تكمیل منسوج آرمان گستر

1000 : عدد

مایع ظرف شویی

تكمیل منسوج آرمان گستر

1000 : عدد

مایع نرم كننده البسه و الیاف

تكمیل منسوج آرمان گستر

2000 : عدد

مایع لباس شویی (دستی)

تكمیل منسوج آرمان گستر

260 : تن

نرم كننده های نساجی

تكمیل منسوج آرمان گستر

1300 : تن

پاك كننده ها /شوینده های نساجی

تكمیل منسوج آرمان گستر

1000 : تن