صنایع قلب و عروق سپنتا
درباره شرکت

id : 35473
نام : صنایع قلب و عروق سپنتا
پروانه بهره برداری : 26217
تلفن کارخانه : 9151155416
تلفن دفتر مرکزی : 9151155416
آدرس کارخانه : چناران شهرك صنعتی چناران یك قطعه 514
آدرس دفتر مرکزی : مشهد - احمد اباد روبروی بیمارستان قائم

تجهیزات برقی ـ پزشكی برای تشخیص پزشكی

صنایع قلب و عروق سپنتا

45000 : تن

تجهیزات برقی -پزشكی برای درمان

صنایع قلب و عروق سپنتا

15000 : تن