نیروكاه شركت بركه
درباره شرکت

id : 33911
نام : نیروكاه شركت بركه
پروانه بهره برداری : 3517
تلفن کارخانه : 3824426157
تلفن دفتر مرکزی : 3212223515
آدرس کارخانه : NULL
آدرس دفتر مرکزی : شهرضا-خیابان حكیم الهی-پلاك 112

تولید همزمان برق و حرارت

نیروكاه شركت بركه

50000 : تن