افلاك آرا سبلان سهامی خاص
درباره شرکت

id : 37
نام : افلاك آرا سبلان سهامی خاص
پروانه بهره برداری : 12882
تلفن کارخانه : 1451-6628555
تلفن دفتر مرکزی : 1451-6628555
آدرس کارخانه : اردبیل-شهرك صنعتی1 - خیابان نهم
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل-شهرك صنعتی1 - خیابان نهم

نان صنعتی - نان اروپائی

افلاك آرا سبلان سهامی خاص

4000 : عدد