تكلان توس
درباره شرکت

id : 367
نام : تكلان توس
تلفن : ٥١٣ -٥٤١١١٣٤
فکس : ٥١٣- ٥٤١٢٣٣٥
آدرس : مشهد - كيلومتر ٢٠ جاده قوچان : شهرك صنعتی توس - كدپستی٩٣٥٦١