تك خوان پارس
درباره شرکت

id : 31548
نام : تك خوان پارس
پروانه بهره برداری : 7893
تلفن کارخانه : 2623436291
تلفن دفتر مرکزی : 2623436291
آدرس کارخانه : شهرك صفادشت بلواراردیبهشت خ پنجم غربی جنب كارخانه نیماشیمی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صفادشت بلواراردیبهشت خ پنجم غربی جنب كارخانه نیماشیمی

ترشیجات

تك خوان پارس

500 : تن

خیار شور

تك خوان پارس

950 : دستگاه

سركه خوراكی

تك خوان پارس

10000 : تن

كنسروزیتون

تك خوان پارس

10000 : تن