محمود شمس
درباره شرکت

id : 31119
نام : محمود شمس
پروانه بهره برداری : 9856
تلفن کارخانه : 2156236274
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار نارنجستان گلبرگ 2 قطعه r215
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی شمس آباد بلوار نارنجستان گلبرگ 2 قطعه R215