علی حسین زاویه
درباره شرکت

id : 31647
نام : علی حسین زاویه
پروانه بهره برداری : 123/28843
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 22291817
آدرس کارخانه : شهرك شمس آباد بلواربهارستان خ گل افشان 1قطعه 12بی - وی
آدرس دفتر مرکزی : دكترشهیدباهنرك امیرسلیمانی بن بست همای پ 4ط چهارم

مصنوعات سنگی

علی حسین زاویه

3000 : عدد