عرفان قورچی بیگی
درباره شرکت

id : 31598
نام : عرفان قورچی بیگی
پروانه بهره برداری : 1445
تلفن کارخانه : 2166911951
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار نارنجستان، گلبرگ 4، پلاك 1 ، قطعه 179 R
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی شمس آباد-بلوار نارنجستان-گلبرگ4-پلاك1-قطعه 179B-

سم پاش موتوری

عرفان قورچی بیگی

50 : دستگاه

چمن زن برقی

عرفان قورچی بیگی

21000 : تن