پارس تك پتروشریف
درباره شرکت

id : 29573
نام : پارس تك پتروشریف
پروانه بهره برداری : 22216
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوارسروستان ،خیابان گلسرخ 9
آدرس دفتر مرکزی : خیابان وزرا، خیابان سوم، پلاك 28، واحد 5

كشش عمیق فولاد

پارس تك پتروشریف

100 : تن

فایرهیتر

پارس تك پتروشریف

500 : تن

تجهیزات جدا ساز بخار

پارس تك پتروشریف

3000 : تن

دستگاه تصفیه گاز

پارس تك پتروشریف

6750 : تن

مبدل هوا خنك

پارس تك پتروشریف

1700 : تن

مبدل لوله و پوسته

پارس تك پتروشریف

25500 : تن

مبدل تیوب بندل

پارس تك پتروشریف

7200 : تن

برج خنك كننده

پارس تك پتروشریف

2000 : تن

دستگاه غبارگیری با فیلتر (بگ فیلتر)

پارس تك پتروشریف

2000 : تن

دستگاه غبارگیری اسكرابر

پارس تك پتروشریف

500 : تن

راكتور لوله ای

پارس تك پتروشریف

3000 : تن

رطوبت گیر گاز

پارس تك پتروشریف

6000 : تن

تفكیك گر سیار نفت

پارس تك پتروشریف

40000 : عدد

فیلتر گاز خشك خطوط نفت و گاز

پارس تك پتروشریف

40000 : عدد

درب سریع بازشو

پارس تك پتروشریف

20000 : عدد