ابوالفضل شكری -بهرام كلوانی نیتلی
درباره شرکت

id : 28253
نام : ابوالفضل شكری -بهرام كلوانی نیتلی
پروانه بهره برداری : 19743
تلفن کارخانه : 88811616
تلفن دفتر مرکزی : 88811616
آدرس کارخانه : جاده ساوه بعدازاسلامشهرجنب املاك شبنم
آدرس دفتر مرکزی : جاده ساوه بعدازاسلامشهرجنب املاك شبنم

دینام خودرو

ابوالفضل شكری -بهرام كلوانی نیتلی

9750 : تن

سوئیچ استارت

ابوالفضل شكری -بهرام كلوانی نیتلی

500 : تن

الكتروموتوریونیورسال هواكش

ابوالفضل شكری -بهرام كلوانی نیتلی

60000 : مترمربع