ابراهیم نجفی یامچی
درباره شرکت

id : 28244
نام : ابراهیم نجفی یامچی
پروانه بهره برداری : 123/52381
تلفن کارخانه : 2156236981
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان پرفسور حسابی 8 - قطعه 36 E
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی نصیرآباد، خ دكتر حسابی 8 ، پلاك E36

یونیت دندانپزشكی

ابراهیم نجفی یامچی

100 : تن