مهندسی افق توسعه صابرین
درباره شرکت

id : 27566
نام : مهندسی افق توسعه صابرین
پروانه بهره برداری : 17161
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج مخصوص كرج روبروی سه راه فرودگاه خ ریاحی جنب زمین فوتبال
آدرس دفتر مرکزی : ج مخصوص كرج روبروی سه راه فرودگاه خ ریاحی جنب زمین فوتبال

دستگاه مانیتورینگ

مهندسی افق توسعه صابرین

2500 : تن