مرتضی ملكی موسی الرضااتابك داودشهریاری
درباره شرکت

id : 27236
نام : مرتضی ملكی موسی الرضااتابك داودشهریاری
پروانه بهره برداری : 127/51982
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر16-خیابان ازادی -خ احتشامی پ 2
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر16-خیابان ازادی -خ احتشامی پ 2

ماشین الات كارتن سازی ورق كارتن

مرتضی ملكی موسی الرضااتابك داودشهریاری

50000 : هزار لیتر

ماشین چاپ نایلون وسلوفان

مرتضی ملكی موسی الرضااتابك داودشهریاری

1000 : تن