محمد رضا ملكی بیرجندی
درباره شرکت

id : 26751
نام : محمد رضا ملكی بیرجندی
پروانه بهره برداری : 127/34154
تلفن کارخانه : 9132199898
تلفن دفتر مرکزی : 9132199898
آدرس کارخانه : یافت آبادبعدازگلزارشهداابراهیم آبادكشتارگاه سابق
آدرس دفتر مرکزی : یافت آبادبعدازگلزارشهداابراهیم آبادكشتارگاه سابق

سیم ظرفشوئی

محمد رضا ملكی بیرجندی

16500 : هزار قالب