ماشین سازی فرهنگ افزا
درباره شرکت

id : 26523
نام : ماشین سازی فرهنگ افزا
پروانه بهره برداری : 127/11956
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر9ج مخصوص كرج مقابل خوراك دام پارس خ23پ 14
آدرس دفتر مرکزی : null

قطعات هواپیما

ماشین سازی فرهنگ افزا

300000 : تن