زرین راد
درباره شرکت

id : 2920
نام : زرین راد
تلفن : 0341 - 223 58 85و021 - 22377039
فکس : 0341 - 226 72 95
آدرس : کرمان، میدان قرنی ، خیابان سعدی ، سعدی 8، پلاک 4

حفاری اکتشافی

زرین راد

- : حفاری اکتشافی به روش RC

اکتشاف

زرین راد

- : حفاری ومغزه گیری