صنایع الكترونیكی جازم
درباره شرکت

id : 24893
نام : صنایع الكترونیكی جازم
پروانه بهره برداری : 25165
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان ابن سینا
آدرس دفتر مرکزی : میدان ابن سینا

افتامات برق خودرو

صنایع الكترونیكی جازم

140000 : تن

منبع تغذیه

صنایع الكترونیكی جازم

120000 : تن