صنایع الكترونیك صناف آریا
درباره شرکت

id : 24891
نام : صنایع الكترونیك صناف آریا
پروانه بهره برداری : 6396
تلفن کارخانه : 2166815156
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار 17 شهریور روبروی كارتن سازی خیابان شهید زكریا زنده دل پلاك 4
آدرس دفتر مرکزی : شاد آباد انتهای خ 17 شهریور نبش وزین پ 1 ط

ضخامت سنج

صنایع الكترونیك صناف آریا

40 : تن

دستگاه تست كشش چند منظوره

صنایع الكترونیك صناف آریا

60 : تن

دستگاه تست مقاومت فشاری (تك محوری)

صنایع الكترونیك صناف آریا

40 : تن

دستگاه تست كشش میله و میلگرد

صنایع الكترونیك صناف آریا

270 : تن

دستگاه تست مقاومت خمشی

صنایع الكترونیك صناف آریا

180000 : جفت

دستگاه تست توام مقاومت فشاری، كششی ،خمشی

صنایع الكترونیك صناف آریا

150 : تن

گرماسنج روبشی تفاضلی

صنایع الكترونیك صناف آریا

150 : تن