شركت فخرسینا
درباره شرکت

id : 24725
نام : شركت فخرسینا
پروانه بهره برداری : 14234
تلفن کارخانه : 66438373
تلفن دفتر مرکزی : 66438373
آدرس کارخانه : ج قدیم كرج انتهای خ پنجم پلاكهای 22 و 24
آدرس دفتر مرکزی : خ آزادی مقابل دانشكده دامپزشكی ساختمان برجساز بلوك آ ش 12

یونیت دندانپزشكی

شركت فخرسینا

200 : تن