سازمان صنایع دفاع گروه كارخانجات صنام
درباره شرکت

id : 24231
نام : سازمان صنایع دفاع گروه كارخانجات صنام
پروانه بهره برداری : 24522
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تهران كیلومترجاده خاوران جاده اختصاصی پارچین صنایع موشكی
آدرس دفتر مرکزی : null

ماشین لباسشوئی

سازمان صنایع دفاع گروه كارخانجات صنام

2400 : تن

موتورهاوتوربین هابجزموتورهای وسائل نقلیه موتور بنزینی

سازمان صنایع دفاع گروه كارخانجات صنام

24000 : تن

سنگهای تیز كننده وصیقل دهنده و سمباده

سازمان صنایع دفاع گروه كارخانجات صنام

320 : تن