تكنیكی علیا
درباره شرکت

id : 22877
نام : تكنیكی علیا
پروانه بهره برداری : 85173
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خ كارتن سازی خ كارگران پائینترازشعله آفرین
آدرس دفتر مرکزی : خ كارتن سازی خ كارگران پائینترازشعله آفرین

قاب چراغهای روشنائی

تكنیكی علیا

40000 : هزار لیتر

ترانس درب بازكن

تكنیكی علیا

200 : تن