تحقیقاتی هواوفضاوخدمات مهندسی پرآورپارس
درباره شرکت

id : 22771
نام : تحقیقاتی هواوفضاوخدمات مهندسی پرآورپارس
پروانه بهره برداری : 46524
تلفن کارخانه : 77111131
تلفن دفتر مرکزی : 77111131
آدرس کارخانه : بزرگراه شهید بابائی بعداز دانشگاه امام حسین ع
آدرس دفتر مرکزی : بزرگراه شهید بابائی بعداز دانشگاه امام حسین ع

هواپیما

تحقیقاتی هواوفضاوخدمات مهندسی پرآورپارس

1440 : تن

كایت موتوردار

تحقیقاتی هواوفضاوخدمات مهندسی پرآورپارس

3300 : تن

سایروسایل پرواز

تحقیقاتی هواوفضاوخدمات مهندسی پرآورپارس

6750 : تن