پارس چوب
درباره شرکت

id : 22498
نام : پارس چوب
پروانه بهره برداری : 27152
تلفن کارخانه : 833711
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده قدیم كرج روبروی ایران تانكر
آدرس دفتر مرکزی : null

درب تمام چوب

پارس چوب

800 : تن

چهارچوب درب وپنجره چوبی

پارس چوب

5000 : تن

چهارچوب فلزی

پارس چوب

1000 : تن

صندلی باچهارچوب چوبی

پارس چوب

1000 : تن