استیمان صنعت
درباره شرکت

id : 21669
نام : استیمان صنعت
پروانه بهره برداری : 11318
تلفن کارخانه : 88315455
تلفن دفتر مرکزی : 88315455
آدرس کارخانه : استادمطهری پ 312
آدرس دفتر مرکزی : استادمطهری پ 312