رضاوهادی ومیلاد اسعدعراقی
درباره شرکت

id : 19919
نام : رضاوهادی ومیلاد اسعدعراقی
پروانه بهره برداری : 27881
تلفن کارخانه : 2923478222
تلفن دفتر مرکزی : 9121989442
آدرس کارخانه : شهرك خوارزمی قطعه 84 آ ازبلوك غذایی
آدرس دفتر مرکزی : خ شریعتی خ شهید واعظی خ شهید سلیمانی كوی پیام پ 9

بسته بندی غلات

رضاوهادی ومیلاد اسعدعراقی

1000 : تن

پاك كردن وبسته بندی حبوبات

رضاوهادی ومیلاد اسعدعراقی

1000 : تن