شایگان صنعت نوین دریا
درباره شرکت

id : 18351
نام : شایگان صنعت نوین دریا
پروانه بهره برداری : 396/2671
تلفن کارخانه : 7733337165
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار اصلی ، نبش اولین بلوار فرعی
آدرس دفتر مرکزی : سبزآباد سرتل شهرك صنعتی دریائی بوشهر

لنج كامپوزیتی

شایگان صنعت نوین دریا

300 : تن

سایر قایق موتوری غیر تفریحی كامپوزیتی

شایگان صنعت نوین دریا

2000 : تن

قایق تندرو (تفریحی و ورزشی)

شایگان صنعت نوین دریا

1500 : تن