زمرد پویش
درباره شرکت

id : 16789
نام : زمرد پویش
پروانه بهره برداری : 49111/13
تلفن کارخانه : 4343584
تلفن دفتر مرکزی : 9144481229
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی 1 خیابان 4
آدرس دفتر مرکزی : خ دانش آپارتمانهای اسد پور طبقه 2

پرلیت منبسط شده

زمرد پویش

100 : تن

پرلیت دانه بندی شده

زمرد پویش

40 : تن