پیروزان موتور آذربایجان
درباره شرکت

id : 16162
نام : پیروزان موتور آذربایجان
پروانه بهره برداری : 1439
تلفن کارخانه : 4142227217
تلفن دفتر مرکزی : 4912221343
آدرس کارخانه : خیابان 6 قطعه 71
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی خ ششم قطعه 71

جت اسكی (تفریحی و ورزشی)

پیروزان موتور آذربایجان

350000 : عدد

موتور سیكلت چهار چرخ جاده ای

پیروزان موتور آذربایجان

106000 : عدد

موتور سیكلت برقی اسكوتر

پیروزان موتور آذربایجان

7420000 : عدد

موتور سیكلت برقی غیر از اسكوتر

پیروزان موتور آذربایجان

1385000 : عدد

موتور سیكلت دنده ای كلاس 249 سی سی و كمتر

پیروزان موتور آذربایجان

3000000 : عدد

موتور سیكلت دنده ای كلاس 250 سی سی و بیشتر

پیروزان موتور آذربایجان

1320000 : عدد

سه چرخه توزیع كالا

پیروزان موتور آذربایجان

1385000 : عدد