داروسازی ثامن
درباره شرکت

id : 1934
نام : داروسازی ثامن
تلفن : 051-5000111
فکس : 051-5423100
آدرس : ايران - مشهد - سراه فردوسي صندوق پستي : 91375-4996

ژلاتین مودیفاید

داروسازی ثامن

- : محلول تزریقی /ژلاتین مودیفاید۳%

محلول غلیظ

داروسازی ثامن

- : محلول غلیظ همودیالیز شماره یک

ویال آنتی بیوتیك

داروسازی ثامن

38 : تن

آمپول سیستم مركزی اعصاب

داروسازی ثامن

607 : تن

محلول های همودیالیز

داروسازی ثامن

1000 : تن

دكستروز (سرم)

داروسازی ثامن

3000 : تن

سدیم كلراید (سرم)

داروسازی ثامن

350 : تن

رینگر (سرم)

داروسازی ثامن

730 : تن

سدیم كلراید-دكستروز (سرم)

داروسازی ثامن

72 : تن

ویال قلبی - عروقی

داروسازی ثامن

1695 : تن

داروی نوتركیب و پپتیدی

داروسازی ثامن

25000 : مترمربع

آب مقطر گرید تزریق و سرم سازی

داروسازی ثامن

200 : تن

مانیتول (سرم)

داروسازی ثامن

600 : تن

محلول های دیالیز صفاقی

داروسازی ثامن

195 : تن

ژلاتین مودیفاید (محلول)

داروسازی ثامن

300 : تن

گلایسین (سرم)

داروسازی ثامن

500 : تن

محلول شستشوی سدیم كلراید

داروسازی ثامن

0 : دستگاه

منیزیم سولفات (ویال)

داروسازی ثامن

120 : عدد

دكستروز (ویال)

داروسازی ثامن

2000 : تن

سدیم كلراید (ویال)

داروسازی ثامن

30 : دستگاه

پتاسیم كلراید (ویال)

داروسازی ثامن

100 : عدد