محمود وسعید وداود واحمد وكریم نامدار
درباره شرکت

id : 15119
نام : محمود وسعید وداود واحمد وكریم نامدار
پروانه بهره برداری : 52865
تلفن کارخانه : 9144116211
تلفن دفتر مرکزی : 9144116211
آدرس کارخانه : تبریز- آخمقیه ك متر4روستای كرجان
آدرس دفتر مرکزی : تبریز- آخمقیه ك متر4روستای كرجان

اسفالت

محمود وسعید وداود واحمد وكریم نامدار

17470 : تن

سنگ دانه بندی شده

محمود وسعید وداود واحمد وكریم نامدار

80 : دستگاه