فازنام
درباره شرکت

id : 14828
نام : فازنام
پروانه بهره برداری : 74265
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تبریز- كیلومتر26 ج مرند
آدرس دفتر مرکزی : تبریز- كیلومتر26 ج مرند

لوله ازبست

فازنام

350000 : عدد