خودرو الكترونیك آذر
درباره شرکت

id : 14317
نام : خودرو الكترونیك آذر
پروانه بهره برداری : 79/45
تلفن کارخانه : 4134483693
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : نبش خیابان سوم - پلاك 146
آدرس دفتر مرکزی : شهرك فن آوری قطعات خودرو خیابان سوم پلاك 146

تجهیزات هشدار و ایمنی خودرویی بصری

خودرو الكترونیك آذر

46 : تن

كنترل كننده دما

خودرو الكترونیك آذر

7920 : عدد

مجموعه داشبورد خودروی سواری

خودرو الكترونیك آذر

3600 : عدد

مجموعه داشبورد خودروی سنگین

خودرو الكترونیك آذر

19200 : دستگاه