آرد آذین نشاسته
درباره شرکت

id : 1780
نام : آرد آذین نشاسته
تلفن : 031-38788334
فکس : 031-38788334
آدرس : اصفهان، ابتدای جاده نائین، مقابل پایانه شرق، نرسیده به حس نآباد

نشاسته فوق تصفیه

آرد آذین نشاسته

- : null

نشاسته ممتاز

آرد آذین نشاسته

- : null

گلوتن گندم

آرد آذین نشاسته

11550 : تن

گلوكز و شربت گلوكز

آرد آذین نشاسته

10000 : تن

نشاسته گندم

آرد آذین نشاسته

1500 : تن

مواد آهار زنی منسوجات

آرد آذین نشاسته

480 : تن

چسب های نشاسته و دكسترین

آرد آذین نشاسته

4000000 : متر مربع