آریا تبریز كشاورز
درباره شرکت

id : 13885
نام : آریا تبریز كشاورز
پروانه بهره برداری : 78/78
تلفن کارخانه : 2943-14254
تلفن دفتر مرکزی : 2943-14254
آدرس کارخانه : تبریز- ج آذرشهر- نرسیده به پلیس راه خسروشهر - روبروی پنبه هیدروفیل
آدرس دفتر مرکزی : تبریز- ج آذرشهر- نرسیده به پلیس راه خسروشهر - روبروی پنبه هیدروفیل

دستگاه خرمنكوب

آریا تبریز كشاورز

700 : تن

پنبه غازی

آریا تبریز كشاورز

10 : تن

چهارشاخ گاردان

آریا تبریز كشاورز

10 : تن

لوله های فولادی وآهنی درزدار سیاه

آریا تبریز كشاورز

115 : تن