آراز تابلو توان تبریز
درباره شرکت

id : 13867
نام : آراز تابلو توان تبریز
پروانه بهره برداری : 91/68
تلفن کارخانه : 4134214661
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اول جاده خلجان - ولی عصر شرقی - 12 متری اول
آدرس دفتر مرکزی : سردرود - اول جاده خلجان - ولی عصر شرقی - 12 متری اول

راه انداز نرم

آراز تابلو توان تبریز

1700 : تن

تابلو برق فشارضعیف (تا 1 كیلوولت)

آراز تابلو توان تبریز

450000 : تخته

تابلو برق فشارمتوسط

آراز تابلو توان تبریز

28 : تن